Worden migranten echt 'ontmenselijkt'?Toen in 1931 een pamflet verscheen met de titel '100 Auteurs tegen Einstein', liet de beroemde fysicus zich ontvallen: “Waarom 100? Als ik verkeerd was, had één auteur volstaan!” Dat het aantal ondertekenaars van een tekst niet noodzakelijk in verhouding staat tot de kwaliteit van de argumenten, toonden onlangs meer dan 1.100 academici, in een open brief getiteld 'Recht op menselijkheid gevraagd'.

Afbeeldingsresultaat voor migratiestromen
In het huidige maatschappelijke discours, zo lezen we daarin, worden migranten 'ontmenselijkt'. De reden? Ze worden voorgesteld als onderdeel van 'vluchtelingenstromen' en 'migratiegolven', en sommigen willen zelfs 'een prijs op hen plakken'. In werkelijkheid zijn metaforen als 'golf' en 'stroom' perfect gangbaar om de beweging van grote groepen individuen te beschrijven. Wie pakweg googelt op 'stroom toeristen', krijgt tienduizenden zoekresultaten, zoals in deze kop van De Standaard: "Amsterdam wil stroom toeristen indammen". Wordt onze reizende medemens hier 'gedehumaniseerd'? De Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, die verschillende ondertekenaars van deze brief huisvest, schrijft zelf op haar website dat ze 'migratoire stromingen' onderzoekt. Oeps. Dergelijk academisch jargon klinkt zelfs nóg onpersoonlijker en abstracter. Zijn ze aan de KU Leuven medeplichtig aan de ontmenselijking van migranten?

Dat de becijfering van het kostenplaatje van migratie 'dehumaniserend' zou zijn, is een al even belachelijk argument. Als dat klopt, dan worden ook senioren 'ontmenselijkt' in het debat over de 'kosten' van de vergrijzing. Om nog te zwijgen van werklozen, kinderen, langdurig zieken en zowat elke groep waarvoor we in de gezondheidszorg en sociale zekerheid de economische kosten berekenen. En overigens ook academici. Of ontmenselijkt het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek haar eigen onderzoekers wanneer het berekent hoeveel een PhD of postdoc per jaar kost aan de belastingbetaler? Tot slot doen ook (rationele) voorstanders van meer migratie aan economische kosten-batenanalyse, zoals onlangs nog in The Economist.

Wie écht wil weten wat 'dehumanisering' inhoudt, moet eens grasduinen in salafistische schoolboeken – ook in Europa gebruikt – die andersdenkenden als 'varkens' of 'apen' brandmerken. Of eens luisteren naar de talloze radicale predikers die hetzelfde haatdiscours verspreiden. De import van deze religieuze ontmenselijking is eveneens een aspect van de huidige migratieproblematiek. Maar daar zwijgt de brief dan weer zedig over. Ontmenselijking kan kennelijk enkel uit één bepaalde hoek komen.

De brief eindigt met onheilspellende uitlatingen over de beknotting van 'academische vrijheid', en waarschuwt voor een "nieuw normaal waarin academici onder druk geen standpunten meer durven in te nemen".

Dit is ronduit aanstellerij. Het beste bewijs dat de academische vrijheid vooralsnog geen gevaar loopt, is dat academici met duizend tegelijk hun handtekening hebben gezet onder zo'n belabberd werkstuk, uiteraard zonder enige angst voor repercussies. En terecht, want de academische vrijheid hoort nagenoeg absoluut te zijn. Zelfs rectoren hebben recht op een eigen mening. Of het raadzaam was om zich in hun functie uit te spreken over een individueel migratiedossier waarvan ze mogelijk niet alle details kennen, laat ik in het midden. Maar ik vond hun oproep tot de regularisatie van Mawda’s ouders wel een stuk redelijker (en menselijker) dan dit gezwollen en incoherente discours over 'ontmenselijking'.

Eerlijk, ik vraag me af hoeveel ondertekenaars deze brief echt grondig en kritisch hebben gelezen – zoals het een academicus betaamt – alvorens hem te ondertekenen. Hebben zij echt niet gezien hoe lichtzinnig en slordig hier wordt omgesprongen met het concept 'dehumanisering'? Dat er onder de dikke lagen pathos nauwelijks ernstige argumenten te bespeuren vallen? Of hebben velen gewoon gedachteloos hun handtekening gezet, ‘voor de goede zaak’? Want ja, een pleidooi tegen ontmenselijking, wie kan daar nu tégen zijn? Groepsdruk en conformisme hebben ongetwijfeld ook hun rol gespeeld, zoals verschillende niet-ondertekenaars me privé hebben bevestigd. Dat is nu eenmaal wat je bereikt met een dwingend en hoogdravende discours dat hamert op ieders 'verdomde plicht' om 'stante pede' een halt toe te roepen aan 'ontmenselijking'.

Afbeeldingsresultaat voor migratiestromenZiehier de grootste ironie: de 'druk' waarvoor de briefschrijvers waarschuwen, komt helemaal niet van een stoere tweet van Theo Francken. Ze komt van binnenin academische wereld, en ze duwt precies in de tegengestelde politieke richting. De laatste maanden woedt internationaal en ook in Vlaanderen een discussie over de zorgwekkende ideologische homogeniteit in de menswetenschappen en sociale wetenschappen. In de sociale psychologie bijvoorbeeld, het vakgebied van initiatiefneemster Jozefien De Leersnyder, heeft 89 procent van de onderzoekers in de VS een linkse overtuiging, en slechts 3 procent rechts. Dat is zorgwekkend, want de motor van wetenschap is de diversiteit van ideeën. Als iedereen ongeveer hetzelfde denkt, loopt het systeem spaak. Dan worden aannames niet meer in vraag gesteld, en krijg je een eenheidsdenken dat gebaseerd is op emotie in plaats van op ratio. Tot op vandaag blijven veel onderzoekers in de ontkenningsfase, maar er is wel degelijk een ernstig probleem. Als de handtekeningen aan dit tempo blijven binnenlopen op petities24.com/menselijkheid, dan hebben ze het vanzelf aangetoond.

(De Morgen, 11/06/2018)

Comments

hilde D'Hondt said…
Beste, ik volg veel uit uw reactie op de open brief van de 1042+ academici, en het klopt dat elders veel ergere vormen van 'ontmenselijking' voorkomen....MAAAR als u de reacties op de FBpagina van Theo Francken (o.a.) eens leest dan zult u merken dat de passage over wat de academici in hun brief 'vaststellen' echt wèl steek houdt: de mens in de 'nieuwkomers' wordt door velen NIET meer gezien...: zij worden beschouwd als 'een grote meute', zonder onderscheid tussen vluchtelingen, mensen op de dool door ellende, 'gelukzoekers', en de woorden die voor hen worden gebruikt liegen er niet om !! Aangeven of we daar nu al dan niet het woord 'de-humanisering' (of derg.) op kunnen kleven, is m.i. VOORBIJ GAAN aan een realiteit die er WEL ís: een groot deel van onze bevolking weigert om hen nog als mensen te 'zien' !! Waarbij ik NIET zeg dat ik vind dat een (zeer) streng beleid niet goed zou zijn. Streng, consequent, maar toch humaan, zou de norm moeten zijn. (Tijdelijke pushbacks naar goéde plaatsen, waar asielaanvraag kan gebeuren, lijkt me humàner dan honderdduizenden uit Afrika laten overkomen zonder signaal dat zulks eigenlijk géen optie is...!) Hilde D'Hondt
SuperPete said…
Hoewel ik het vermijd, omdat ik er vaak fysiek misselijk van word, las ik gisteren enkele commentaren op het feit dat een boot niet mocht aanmeren in Italië. Ik las meerdere reacties, met volledige naam, waarin één zin stond: "gewoon alle inhoud neerschieten". Tal van Vlamingen vinden dus dat gezinnen met kinderen, baby's, gewoon afgemaakt moeten worden omdat ze ergens anders naartoe willen. Ik weet dat het not done is, maar wat is het verschil nog met de nazi ideologie? Dit zijn geen uitzonderingen meer, maar de normale teneur.
Pieter Pauwels said…
Beste heer Boudry,
Ik las uw blog en had deze bedenking:
Elke mens is voor een andere mens zowel een subject als een object.
Dat is een kenmerk van het "mens zijn".
Men kan zo het object zijn van begeerte in seksualiteit, of het object van een studie over toerisme in Amsterdam, of het object van een reeks wetenschappers die een pamflet schrijven, of het object van haat van radicale predikers, of het object van een filosoof die een blog post op het internet, ...
Helaas is het "object" zijn voor de anderen iets wat al lang eigenlijk niet meer openlijk "mag" in de Westerse maatschappij.
Dat kan men verklaren omdat het "object zijn" gelijk gesteld wordt aan "dehumanisering" of "ontmenselijking".
Sinds de jaren 60 gebruikt elk individu of elke groep individuen die slachtoffer meent te zijn van discriminatie in die Westerse maatschappij dit "object zijn" als argument voor het aanklagen van die discriminatie. Men stelt dat gelijk aan dus die "ontmenselijking".
Zie bijv. het feminimse, die alleen al in het object zijn van vrouwen op het gebied van seksualiteit al een groot deel van hun discours opbouwden.
In essentie klopt dit "ontmenselijken" wel op zich.
Maar de impliciete boodschap van diegenen die menen gediscrimineerd te worden, zoals bijv. die feministen, is dat doordat men een "object" is voor de anderen, men zo wil aantonen dat men geen subject meer mag of kan zijn.
Voor sommigen die dat subject effectief zouden discrimineren is dat ook zo. Het subject dat ook object is, verwordt tot louter een object voor hen met verwerping van het subject. Dat is dan een denkfout van diegene die discrimineert. Die denkfout wordt dan overgenomen door het gediscrimineerde subject of diegenen die hem verdedigen en wordt veralgemeend om zo de al dan niet vermeende discriminatie in het algemeen in de maatschappij aan te klagen. Het "object zijn" wordt dan gelijk gesteld aan: "het niet mogen subject zijn": genaamd dan de (impliciet volledige) "ontmenselijking".
Het is m.i. zorgwekkend dat in het hele debat over de vluchtelingen dit proces zo ook verloopt.
Omdat een vluchteling in de eerste plaats een mens is, is hij logischerwijze door dat mens zijn zowel subject als object voor de anderen.
De vluchteling verwordt door de "rechtse racisten" tot louter een object, met verwerping van het subject zijn ervan. Hij is dan "ontmenselijkt". Dat is op zich discriminatoir. Maar "de linkse progressieven" nemen dit dan over en breiden dit dan uit naar de ganse maatschappij om zo hun hele vluchtelingendiscours te verdedigen: "De maatschappij is onmenselijk tegenover de vluchtelingen".
Als er al een oplossing bestaat voor het vluchtelingen"probleem", met of zonder die "", dan zou de basis ervan m.i. moeten vertrekken van het zowel subject als object zijn van de vluchteling. En het object zijn dan niet gelijkstellen aan louter ontmenselijking
Dat zou mogelijkerwijze voor veel debatten een begin van een oplossing kunnen zijn

Met vriendelijke groeten,
Pieter Pauwels

Popular posts from this blog

Brief aan Anuna De Wever en Kyra Gantois

The Fallacy Fork: Why It’s Time to Get Rid of Fallacy Theory

We zijn veel te lief voor extreemlinks: Over het dempen van ideologische beerputten