Waarom 'cultureel racisme' een perfide miskleun is

Als het woord racisme valt, zo schrijft Bleri Lleshi in deze krant, dan denken mensen vooral aan biologie. Dat treft. Als het woord paard valt, denk ik ook vooral aan een hoefdier. Al die mensen zijn echter niet mee met de laatste academische inzichten, aldus Lleshi. Dat racisme waar u aan denkt als u het woord racisme hoort, dat is het ‘oude racisme’. Er is echter ook een ‘nieuw racisme’, namelijk het geloof dat bepaalde culturen (niet rassen) minderwaardig zijn aan andere.

Wie denkt dat Lleshi een hitteslag heeft opgelopen, vergist zich. Het concept 'cultureel racisme' is inmiddels wijdverbreid onder activisten, alsook in bepaalde academische kringen. De socio-linguïst Jan Blommaert vat het voor ons samen: “Het hedendaagse racisme is een racisme dat zich richt op de culturele identiteiten, eigenschappen, opvattingen en gedragingen van mensen”. En ook UNIA is op de trein gesprongen. In haar officiële jaarverslagen beschouwt ze de ‘hiërarchische rangschikking’ van culturen als een vorm van cultureel racisme, net zoals verklaringen van maatschappelijke achterstelling van minderheden in termen van hun culturele achtergrond.

Het concept cultureel racisme moet zowat de meest onzinnige miskleun zijn die de academische wereld ooit heeft voortgebracht. Het is een oxymoron, een contradictio in terminis. Racisme verwijst naar de haat, benadeling, uitsluiting en/of discriminatie van mensen omwille van onveranderlijke biologische kenmerken. Maar ideeën zitten niet in onze genen, en culturen hebben geen huidskleur.

Deze semantische nieuwlichterij is niet alleen onzinnig, maar ook ronduit perfide. Door de morele banvloek ‘racisme’ uit te spreken over ideeënkritiek, druist de theorie van cultureel racisme in tegen één van de belangrijkste waarden van de Verlichting: de ongeremde kritiek op ideeën, en de loskoppeling van denkbeelden en de mensen die ze aanhangen. Wie meent dat ik overdrijf, leze gewoon de stukken van Lleshi. Enerzijds schakelt hij 'islamofobie' gelijk aan 'racisme', anderzijds schrijft hij – zonder een spatje argumentatie – dat ondergetekende een 'islamofoob' is, wellicht omdat ik wel eens scherpe kritiek op de islam heb geuit. Ergo: Bleri Lleshi beschuldigt mij van een in België strafbaar misdrijf. In mijn woordenboek – op dat van Lleshi vertrouw ik niet langer – heet dat laster.

Door het onderscheid te vertroebelen tussen ideeën en mensen die ze aanhangen, vervalt de term cultureel racisme uiteindelijk zelf in racisme, ditmaal in de oorspronkelijke definitie. Wie rassen culturaliseert, racialiseert immers ideeën. Huidpigment en cultuur vormen dan een soort totaalpakket, waarbij de islam, laat ons zeggen, een religie is voor bruine mensen.

Bovendien staat het in de sterren geschreven dat deze semantische revolutie haar eigen kinderen zal opeten. Een centrale doctrine in de islam stelt dat de Koran de laatste en finale openbaring is van God, die alle voorgaande openbaringen overtreft en vervangt. Orthodoxe moslims erkennen dat joden en christenen een partiële openbaring hebben ontvangen, maar beschouwen hun eigen denksysteem als het enige ware en dus ‘superieur’. De christenen en joden zijn letterlijk ‘achterlijk’ (ik neem gewoon de bewoordingen van Lleshi over) omdat ze één of twee openbaringen achterophinken. Volgens de logica van Lleshi is de islam dus racistisch. Anderzijds zijn wij dan weer racistisch wanneer we deze (feitelijke) beweringen over de islam doen.

Deze onzin moet ophouden. Precies omdat racisme zo’n verwerpelijk denksysteem is, waaraan zoveel bloed kleeft doorheen de geschiedenis, is het bijzonder perfide om het begrip uit te hollen en te misbruiken voor activistische doeleinden. Inderdaad, sommige mensen vermommen hun rassenhaat als religiekritiek om zichzelf salonfähiger te maken. En inderdaad, bij vooroordelen over ‘vreemdelingen’ kunnen raciale en culturele elementen in elkaar overlopen. Maar dat betekent niet dat het onderscheid tussen biologie en cultuur niet zinvol is. De nazi’s wilden de joden uitroeien niet omdat ‘de joodse leer als statisch werd gezien’, zoals Lleshi schrijft, maar omdat ze een krankzinnige rassentheorie aanhingen volgens dewelke het joodse ras een parasitaire levensvorm was. Geen enkele jood kon zich redden van de gaskamers door zich tot het christendom te bekeren en te beloven wat minder ‘statisch’ te zijn.

(De Morgen, 1/08/2018)

Comments

Unknown said…
Perfide, onzin, smaad, hitteslag, onzinnige miskleun, racisme....als reactie op de stukken van Llesi tonen deze termen enkel aan dat Llesi een wel erg gevoelige zenuw heeft geraakt. Kan de heer Boudry als repliek niets beters verzinnen dan een tirade? Uitsluiting op grond van ras, religie, huidskleur, geslacht...blijft discriminatie en wordt door diegenen die het ondergaan ervaren als racisme/uitsluiting/discriminatie of welke term u er ook aan wenst te plakken. De heren en dames Boudry, Doornaert, Vander Taelen etc schermen graag met de jodenvervolging (een puur christelijk/Europees product) om hun humanistische credentials aan te tonen. Die jodenvervolging ligt dan ook veilig ver weg in het verleden. Ik geloof dat de intellectuelen in de jaren dertig dezelfde redeneringen volgden als voornoemden om hun stilzwijgen destijds te rechtvaardigen. Ik veronderstel dat er in de Europese salons over pakweg vijftig jaar ook wel schande zal worden gesproken over de 21ste eeuwse vluchtelingentragiek en de islamofobie.
Unknown said…
Islamofobie onrechtmatig gebruiken en rechtstreeks koppelen aan racisme, is fout. En daarmee is het gezegd.
moslimbroeder said…
ismail Moslim zei:..
De politieke strategie van de islamisten bestond er in om de Westerling van "islamofobie" te beschuldigen en die "onverdraagzaamheid" op een of andere manier strafbaar te stellen.
Bijna waren ze er ook in geslaagd, bijgestaan door mensen als B.Anciaux en Co.
Maar helaas viel de strafbaarheid voor islamfobie niet hard te maken.
En dus diende er nieuwe connotaties verbonden te worden aan het woord islamofobie:
Racisme, Discriminatie, Kolonialisme en recent zelfs het hele Westen dat schizofreen is geworden.
Of gewoonweg een misdaad tegen de mensheid zoals Erdogan stelt.

Alles in de hoop dat islamofobie nu wel strafbaar kan gesteld worden.

Als kritische moslim zeg ik: " Islamofobie is een ziekte uitgevonden door de politieke islam, waar ze zelf aan lijden en waar ze anderen van beschuldigen."
Het wordt tijd om die ongefundeerde laster van een meerderheid strafbaar te stellen willen we de polarisatie op dat vlak een halt toeroepen.
Helaas zien mensen als J.Blommaert en Co kritische moslims als trollen of zelfs als gecamoufleerde fascisten.
Ook UNIA e.d. organisaties zijn in hetzelfde bedje ziek.
Bepaalde media evenzeer.
Ze plegen dan ook censuur op alle mogelijke kritiek uit moslimhoek.
Vrijheid van mening is voor hen enkel toegestaan wanneer hun mening wordt gevolgd en voor
hen die de conformistische en politieke islam een hart onder de riem willen steken.

http://community.dewereldmorgen.be/blog/ismailspada/2015/05/25/de-schadelijke-gevolgen-bij-onvoorwaardelijke-steun-aan-de-conservatieve-moslimgemeenschap-door-een-politieke-partij
Unknown said…
Bleri Leshi (De “onderzoeker” met nul wetenschappelijke artikels op de web of knowledge) zegt natuurlijk wel vaker onzinnige dingen. Verwijzen naar een studie van 1952 (de DNA-structuur was nog niet ontdekt) die zogezegd aantoont dat menselijke rassen niet bestaan, is slechts één voorbeeld in een lange rij.
Aaarwin said…
Navarth Gersen: De jodenvervolging is allesbehalve een puur Christelijk/Europees product en startte al veel vroeger buiten Europa, of hoe denkt ge dat die Joden daar verzeild zijn?
Unknown said…
De commentaar én de link van 'moslimbroeder' zijn best interessant en tonen aan dat regressief links samen met islamisten proberen het debat te smoren door de essentie uit de weg te gaan en criticasters de mond te snoeren .
Etnocentrisme: denk- en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere cultuur dan de eigen samenleving.De neiging om vreemde culturen af te keuren; ook het hierdoor verkregen gevoel van eigen superioriteit.
Waarom een nieuwe term uitvinden, zoals cultureel racisme? Etnocentrisme dekt toch de lading?

Popular posts from this blog

Brief aan Anuna De Wever en Kyra Gantois

Verklaring over de aanstelling voor de ‘Leerstoel Etienne Vermeersch’

The Fallacy Fork: Why It’s Time to Get Rid of Fallacy Theory